Viết điều ước của bạn bên dưới
Ước mơ
Cùng với
Ví dụ:
Tui ước mơ mỗi ngày bật điều hoà chứ không phải bật khách cùng với Account